Důležité informace k povinnému předškolnímu vzdělávání

10.03.2017 12:00

Novelou školského zákona č. 561/2004 Sb., se s účinností od 1. 1. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání. Pro děti, které dosáhnou do 31.8.2017 pěti let, je předškolní vzdělávání poprvé od 1. 9. 2017 povinné.

 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na:

 

- státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky 

  déle než 90 dnů,

- občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky 

   pobývají déle než 90 dnů,

- jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale 

   nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů

- účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (viz zákon č. 325/1999 Sb., 

  o azylu a o  změně zákona č.283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění 

  pozdějších předpisů, zákon o azylu, ve znění pozdějších předpisů).

 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání:

 

- Dítě má právo vzdělávat se ve spádové mateřské škole podle místa trvalého pobytu,

  pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou mateřskou školu nebo jinou formu 

  vzdělávání

- Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních 

  dnech:

     - 4 souvislé hodiny denně

     -  ředitel školy stanoví ve školním řádu začátek povinné doby mezi 7. a 9. hodinou

- Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období 

  školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních 

  školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.

- Podmínky uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání 

  stanoví školní řád MŠ.

- Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti 

  dítěte ve dnech, kdy je vzdělávání povinné a zákonný zástupce je povinen doložit 

  důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

- Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou 

  formu povinného  předškolního vzdělávání:

a)    individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní 

       docházky dítěte do MŠ,

b)    vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně 

       základní školy speciální, 

c)    vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které 

       ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

- Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání 

  jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli MŠ písemně 

  nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost 

  předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný 

  zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.

- V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, 

  kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.

- Ředitel MŠ zákonnému zástupci dítěte doporučí oblasti, v nichž má být dítě 

  vzděláváno.

- MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech

  a případně doporučí zákonnému zástupci dítěte další postup při vzdělávání. 

  Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.

- Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření osvojování 

  očekávaných výstupů. Pokud zákonný zástupce dítěte nezajití účast dítěte 

  u ověřování očekávaných výstupů, a to ani v náhradním termínu, ředitel mateřské 

  školy ukončí individuální vzdělávání dítěte ve správním řízení. Po ukončení 

  individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně 

  individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ o ukončení 

  individuálního vzdělávání dítěte však nemá odkladný účinek a dítě musí den 

  následující po doručení rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání nastoupit 

  do mateřské školy.

- Pokud zákonní zástupci nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo  

  zanedbávají péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte, mohou být trestáni uložením

  pokuty přestupkovou komisí na obci až do výše 5 000 Kč. 

 

Formulář ke stažení:

OZNAMENI ZAKONNEHO ZASTUPCE O INDIVIDUALNIM VZDELAVANI.docx (12380)

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100