Školní řád MŠ Netolice

04.03.2016 21:17

ŠKOLNÍ ŘÁD

MATEŘSKÉ ŠKOLY NETOLICE

Obsah :

 

                1.Úvodní ustanovení

                2. Přijímání dětí do mateřské školy

                3. Evidence dítěte

                4.Obsah předškolního vzdělávání

                5. Provoz mateřské školy

                6. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

                7. Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole

                8. Úplata za předškolní vzdělávání

                9. Školní stravování

               10. Zacházení s majetkem školy

               11. Další práva dítěte a další práva a povinnosti rodičů a pedagogických pracovnic  

                    školy

               12. Další pravomoci ředitelky školy

               13. Závěrečná ustanovení

 

 

1.Úvodní ustanovení

 

Školní řád vydává ředitelka školy podle § 30 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon ),v platném znění, prováděcí vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, zákonem č.500/2004Sb., správní řád, v platném znění, zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění, zákonem č.106Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Úmluvou o právech dítěte.

 

2. Přijímání dětí do mateřské školy

Do mateřské školy jsou přijímány děti od 3 do 6 let (po dohodě a podle podmínek školy i děti mladší 3 let věku) na základě vyřízení písemné žádosti rodičů. Ředitelka  školy stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.

Přijímání žádostí  probíhá 1.týden v měsíci květnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná .Tiskopis žádosti o přijetí dítěte i  přihlášku dítěte do mateřské školy obdrží rodiče v ředitelně školy. Mohou je vyplnit na místě, nebo vrátit v co nejkratším termínu řádně vyplněné a potvrzené k rukám ředitelky školy.
Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.

O přijetí dítěte do mateřské školy a o stanovení zkušebního pobytu v délce maximálně 3 měsíce rozhoduje ředitelka školy. Přijímání dětí probíhá ve správním řízení.
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.
Do mateřské školy lze zařadit i děti, jejichž zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek.
Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti zveřejní ředitelka školy na webových stránkách a na vývěsce v MŠ seznamy přijatých dětí ( pod přidělenými kódy). Zákonnému zástupci  nepřijatého dítěte je  umožněno nahlédnout do spisů dítěte a vyjádřit se k rozhodnutí o nepřijetí.
Prto rodiče přijatých dětí proběhne poté informační schůzka, na které jsou rodiče seznámemi s  tím, jak nejlépe dítě na pobyt v MŠ připravit, domluví se průběh adaptace, seznámí se se školním řádem. Ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte stanoví způsob docházky a  délku pobytu dítěte  v mateřské škole. Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně, zvláště pak v období adaptace na nové prostředí.

 

3.Evidence dítěte

Evidenční list dítěte předají rodiče řádně vyplněný  třídní učitelce při nástupu dítěte do mateřské školy. Obsahuje tyto údaje :

-          jméno a příjmení dítěte

-          rodné číslo

-          státní občanství a místo trvalého pobytu

-          zdravotní pojišťovna dítěte

-          jméno a příjmení zákonného zástupce

-          místo trvalého pobytu

-          adresa pro doručování písemností

-          telefonické spojení

-          zletilé osoby, pověřené zákonnými zástupci vyzvedáváním dítěte

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do evidenčního listu dětský lékař, a to před přijetím dítěte do mateřské školy.

Rodiče neprodleně nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

 

4.Obsah předškolního vzdělávání

Mateřská škola je druhem školy. Předškolní vzdělávání zajišťují pedagogické pracovnice s odborným vzděláním. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu ( dále jen ŠVP), který je zpracován podle konkrétních podmínek školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. ŠVP vydává ředitelka školy a je zveřejněn na informační nástěnce školy. Každá třída pracuje podle vlastního třídního programu, který vychází ze ŠVP a rodiče mohou na požádání do třídního programu nahlížet, event. přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu. Veškeré informace o připravovaných akcích, besedách, divadelních představeních pořádaných mateřskou školou či jednotlivými třídami jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách. Jsou zde zveřejněny i zajímavosti  a odborné články z oblasti předškolního vzdělávání, informace o nadstandartních nabídkách naší školy  (např. výuka hry na flétnu ) a  další informace pro rodiče.

 

 

5.Provoz mateřské školy 

Provoz mateřské školy je celodenní od 6.00 hodin do 16.15hodin. Mateřská škola má 4 třídy, do kterých jsou děti zařazovány zpravidla podle věku. Děti přicházejí do MŠ nejpozději do 8 hodin, výjimečně po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká.

Rodič nebo zákonný zástupce je povinen předat dítě osobně učitelce, učitelka zodpovídá za dítě od doby převzetí dítěte do doby předání dítěte rodičům či jejich zástupcům nebo jiné pedagogické pracovnici mateřské školy. Pokud bude pověřená osoba nezletilá, lze jí dítě předat jen na základě písemné dohody, vystavené zákonným zástupcem dítěte. Písemná dohoda je uložena ve třídě, kterou dítě navštěvuje.

Vyzvedávat děti z MŠ lze :

 -   před obědem / od 11,30 hod. v 1. a 2. třídě a od 11,45 hod. ve 3. a 4. třídě /

 -   po obědě  / od 12,00 – 12,15 hod.

      -   odpoledne  od 14,15 hod.

     Děti odcházejí nejpozději v 16,15 hod., kdy končí provozní doba. Po převzetí dítěte zákonnými zástupci není z bezpečnostních ani provozních důvodů povoleno zdržovat se v objektu školní zahrady.

      Režim dne je stanoven tak, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit momentálním potřebám dětí a aktuální situaci. Trvale je stanovena pouze doba oběda a odpočinku dětí (respektujeme biologické potřeby dětí a děti do spánku nenutíme, pokud neusnou, mohou pouze odpočívat nebo provádět klidové činnosti, nesmí ale rušit spánek ostatních dětí). Organizační uspořádání dne je řešeno v provozním řádu školy,  zveřejněném na  informačních nástěnkách pro rodiče.  

Pokud se rodiče nechají při vyzvedávání dětí zastupovat zletilou osobou, musí být tato osoba výslovně uvedena v evidenčním listě dítěte. Pověří-li vyzvednutím dítěte nezletilou osobu (např. staršího sourozence), musí tak učinit výhradně na základě písemného pověření, vystaveného zákonným zástupcem dítěte podle předepsaného formuláře. Bez této dohody učitelka nikomu dítě nepředá!

Nepřítomnost dítěte musí rodič (pokud je známa – předem, pokud není předem známa – neprodleně) včas nahlásit a dítě ústně, písemně nebo telefonicky omluvit.

 

6.Přerušení nebo omezení  provozu mateřské školy

Přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a přesný termín oznámí rodičům nejméně 2 měsíce předem. Provoz je přerušen zpravidla na dobu 4 týdnů z důvodu nutné údržby a čerpání dovolených zaměstnanců. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci v těchto případech zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

7.Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelkám do tříd osobně. Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte.
Při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim tzn., že se rodiče s třídními učitelkami dohodnou na nejvhodnějším postupu.
Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze dítě zdravé, které nemá žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající rýma jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Rodiče mají povinnost oznámit učitelce jakékoli skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu dítěte a neprodleně ji informovat v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině či v případě výskytu vší u dítěte.
Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy! Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za porušování řádu školy!
Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně ani personálně, a proto při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče neprodleně telefonicky informováni a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout.

Léky a léčebné prostředky v mateřské škole nepodáváme.

Děti jsou pravidelně seznamovány s pravidly bezpečného chování a učitelky důsledně dbají na jejich dodržování. V souladu s provozním řádem zahrady je vybavení školní zahrady určeno výhradně k pobytu dětí v doprovodu učitelek, rodiče se po vyzvednutí dětí z MŠ na zahradě s dětmi nezdržují!

Zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy!
V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně.
Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností se rozumí účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.
Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.
Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.
Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze) ven s dětmi nevychází.

Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole a sice :

- odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah  

  skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.)

- rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí (z bezpečnostních důvodů nepovolujeme dětem nosit pantofle) a za věci (šperky, knížky, hračky, potraviny), které si dítě bere s sebou do školy (mohou např. zapříčinit úraz dítěte).

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v mateřské škole a při akcích mateřskou školou organizovaných.

 

 

Všechny osobní věci dětí rodiče označí, zvláště u nejmladších dětí doporučujeme věci řádně podepsat. Předejdete tak jejich záměně. Oblečení je uloženo v šatně ve skříňkách nebo přihrádkách označených značkou dítěte. Doporučujeme dát dětem do šatny náhradní oblečení a mladším dětem i náhradní spodní prádlo. Každý pátek si rodiče odnesou domů pyžama spolu s ostatním oblečením ze šatny na vyprání. Mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny, výměnu dětských ručníků týdně, dle potřeby i častěji.

Prevence užívání návykových látek: V celém objektu mateřské školy platí přísný zákaz kouření!! Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, manipulovat s nimi. To neplatí pouze pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.

Škola je povinna oznámit orgánu sociálně právní ochrany dětí skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace nebo násilí:

Naše škola realizuje ve svém vzdělávacím programu podporu  zdravého způsobu života dítěte v naší společnosti, podporujeme zdravé sebevědomí dítěte, učíme děti odmítnout to, co je mu nepříjemné a seznamujeme je  s důsledky špatného chování. Podporujeme vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem.

 

8. Úplata za předškolní vzdělávání 

Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu, která je nedílnou součástí rozpočtu školy.

Výši úplaty za stanovuje ředitelka školy v souladu s §123 školského zákona a podle prováděcí vyhlášky č.43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Vnitřní předpis, kterým ředitelka školy stanovuje výši úplaty, je zveřejněn na informační nástěnce určené pro informaci rodičů a rovněž je k nahlédnutí v ředitelně školy. Aktuální výši úplaty stanoví ředitelka školy na daný školní rok a je sdělena zákonným zástupcům na informační nástěnce nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí stanovenou výši úplaty ředitelka školy zákonnému zástupci při přijetí dítěte. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí vždy po celý školní rok od 1. 9. do 31. 8.

 

Bezúplatně je poskytováno vzdělání dětem v posledním ročníku mateřské školy, tzn. dětem, které v období od 1. září do 31.srpna  následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 6 let. Pokud však dítě nenastoupilo do základní školy z důvodu odkladu školní docházky a předcházející rok bylo vzděláváno v předškolním ročníku bezúplatně, bude další rok úplatu hradit!

Podmínky osvobození od úplaty podrobně řeší Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání, která je zveřejněna na hlavní nástěnce.
V době hlavních prázdnin je od úplaty osvobozen zákonný zástupce dítěte, pokud dítě o hlavních prázdninách MŠ nenavštěvuje. 

     V případě omezení nebo přerušení provozu MŠ delší než 5 vyučovacích dnů je stanovena výše úplaty tak, aby byla úměrná počtu dnů přerušení nebo omezení  provozu MŠ .

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce - pokud se ředitelka nedohodne se zákonným zástupcem dítěte na jiném termínu a je  prováděna v hotovosti u učitelky na třídě nebo přímo u p.uč.Filipové v 1.třídě. MŠ. Rodičům je vystaven doklad o zaplacení.

 

9. Školní stravování

Mateřská  škola má vlastní školní jídelnu. Při přijetí dítěte do mateřské školy vyplní rodiče přihlášku dítěte ke školnímu stravování a ředitelka školy po dohodě s rodiči stanoví způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Školní stravování je zajištěno vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, a řídí se výživovými normami.

Výše stravného je stanovena v provozním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na informační tabuli pro rodiče a v šatnách jednotlivých tříd a kde jsou uvedeny i  další podrobné informace týkající se stravování. Rodiče uhradí stravu způsobem, jaký si dohodnou při přihlášení dítěte ke stravování (složenkou, sporožirem). Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 7,00 hodin. V souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění, má dítě nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomno v mateřské škole nebo 1. den neplánované nepřítomnosti. Při náhlém onemocnění si proto mohou rodiče oběd vyzvednout pouze1.den nemoci dítěte.

 

10.Zacházení s majetkem školy

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k šetrnému zacházení a ochraně majetku školy. V případě úmyslného poškozování majetku školy bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava nebo náhrada škody.

 

11.Další práva dětí a práva a  povinnosti rodičů a pedagogických pracovnic školy

Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku.

Dítě má právo:

- být respektováno jako jedinec ve společnosti a právo být veden k tomu, aby respektoval  

  ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod.

- na emočně kladné prostředí a právo na pozornost a vedení ze strany dospělých

- na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností

- na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi

- na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví

- užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství

- na zvláštní péči a výchovu v případě postižení

Rodiče mají právo:

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

- po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

- být informováni o průběhu vzdělávání a vzdělávacích pokrocích svého dítěte

- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy. 

  Kontakt rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí, s ředitelkou školy

  kdykoliv po předchozí domluvě.

- přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy, projevit 

  připomínky k provozu mateřské školy a vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících 

 se vzdělávání dětí.

- projednat s vedením školy jakékoli připomínky k provozu MŠ a práci zaměstnanců

Fotografie dětí ze školních akcí jsou pořizovány se souhlasem rodičů a pro ně jsou také určeny. Není přípustné, aby je kdokoliv vyvěšoval na sociálních sítích

Rodiče jsou povinni:

- dodržovat školní řád

- neprodleně a pravdivě informovat mateřskou školu o všech změnách, které by mohly mít      

  vliv na průběh vzdělávání dítěte

- poskytnout škole údaje do evidence dítěte a včas hlásit veškeré změny těchto údajů

- zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy u nových dětí dodržovat adaptační program

- na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se  

   vzdělávání dítěte

Práva a povinnosti pedagogů školy:

Pedagogické pracovnice přispívají svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Vystupují a jednají při plnění svých pracovních úkolů v souladu s pravidly slušnosti a s výchovným posláním a působením školy. Mají právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci. Rozhodují o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. Jsou povinny spolupracovat se zákonnými zástupci dítěte, odpovídat na jejich připomínky a dotazy a přiměřeným a vhodným způsobem  jim podávat informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

12. Další pravomoci ředitelky školy:

Ředitelka školy má právo po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže :

- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po 

  dobu delší než dva týdny

- zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské

  zařízení nebo dítě nezvládne adaptační program mateřské školy

- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za 

  školní stravování

 

13. Závěrečné ustanovení

Seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a zaměstnance školy.

 

Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2013     

 

 

V Netolicích 20.8.2013                                                   Věra Raušerová

                                                                                          ředitelka  školy

 

Dodatek ke školnímu řádu – příloha č. 1

–změny reagující na novelu 2016 školského zákona 561/2004 Sb.,

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

Ředitel školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jedenkrát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZÁPIS DO MŠ

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31. 8. 2020 (§ 34 odst. 1).

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak (§ 34, odstavec 1).

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (§ 34 odst. 2).

Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu (§ 34 odst. 2).

Kritéria musí obsahovat:

1. Postupně nárok dětí na předškolní vzdělávání:

- čtyřleté od 1. 9. 2017

- tříleté od 1. 9. 2018

- dvouleté s místem trvalého pobytu od 1. 9. 2020

2. Nárok dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, přijetí do spádové mateřské školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle školského zákona (§ 182a ).

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává Mateřské škole Netolice, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně, tj. od 8 do 12 hod.  (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.). 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.

Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.

Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

a) telefonicky do školy (učitelka školy či ředitelka školy zapíše nepřítomnost dítěte na příslušný seznam),

b) písemně třídnímu učiteli,

c) osobně třídnímu učiteli.

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).

Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte, není zde tedy „povolovací režim“ ze strany ředitele školy, jako je tomu v případě základního vzdělávání. Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno individuálním způsobem.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(§ 34b odst. 2)

Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3).

Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

- způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole)

- termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku).

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).

Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).

Platby v MŠ

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 odst. 1 školského zákona)

Nabytí účinnosti dodatku školního řádu: 1. 1. 2017

Věra Raušerová

ředitelka MŠ

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100