Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v MŠ Netolice

13.03.2015 14:59

V souladu s ustanovením zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (tzv.školský zákon) a ustanovením § 6 vyhlášky č.43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,  stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání od 1.ledna 2012  takto :

1.   V souladu s § 123 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. je vzdělávání v posledním ročníku poskytováno bezúplatně.  Pokud dítě nenastoupilo do základní školy z důvodu odkladu školní  docházky, je již od 1.1.2013  povinno úplatu hradit !  (viz. Informace MŠMT k bezúplatnému vzdělávání v mateřské škole)

2.   Úplata za předškolní vzdělávání je v Mateřské škole Netolice stanovena na 340,-  Kč za každý kalendářní měsíc

3.   Osvobozen od úplaty je (pokud toto prokáže ředitelce mateřské školy):

  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto náleží zvýšení příspěvku na péči (§12odst.1 zák.č.108/2006Sb.,osociál.službách, ve znění zákona č.366/2011 Sb.)
  • zákonný zástupce dítěte , který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§4 odst.2 zák.č.111/2006Sb.,o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zák.366/2011Sb.)
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§36 až 43 zák.č.117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

4.   V době hlavních prázdnin je od úplaty osvobozen zákonný zástupce dítěte, pokud dítě o hlavních prázdninách MŠ nenavštěvuje. 

5.   V případě omezení nebo přerušení provozu MŠ delší než 5 vyučovacích dnů bude stanovena výše úplaty tak, aby byla úměrná počtu dnů přerušení nebo omezení  provozu MŠ .

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatna do 15. dne příslušného kalendářního měsíce - pokud se ředitelka nedohodne se zákonným zástupcem dítěte na jiném termínu a je  prováděna v hotovosti u učitelky na třídě nebo přímo u p.uč.Filipové v 1.třídě. MŠ. Rodičům je vystaven doklad o zaplacení.

 

                                                                               

.Platnost směrnice je od 1.července 2012, tímto dnem pozbývá platnost směrnice o úplatě ze dne 1.ledna 2012

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100