Výsledky zápisu dětí pro školní rok 2016/2017

31.05.2016 11:32

Ředitelka  Mateřské školy Netolice, Tyršova 523, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2 písm.b) a § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhovět žádosti o
přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Netolice, Tyršova 523, od
1.9.2016 : 

Na uvolněných  37 míst bylo přijato těchto 34 uchazečů:

D-1/2016              D-  9/2016             D-18/2016          D-26/2016

D-2/2016              D-10/2016             D-19/2016          D-27/2016

D-3/2016              D-12/2016             D-20/2016          D-28/2016

D-4/2016              D-13/2016             D-21/2016          D-29/2016

D-5/2016              D-14/2016             D-22/2016          D-30/2016

D-6/2016              D-15/2016             D-23/2016          D-31/2016

D-7/2016              D-16/2016             D-24/2016          D-32/2016              

D-8/2016              D-17/2016             D-25/2016          D-34/2016
  
  
Správní řízení bylo přerušeno a po doplnění bude rozhodnuto u těchto uchazečů :

D-11/2016

D- 33/2016


Toto oznámení bylo vyvěšeno na přístupném místě v budově mateřské školy a na webových stránkách školy dne 31.5.2016. Následujícím dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Jihočeského kraje a to podáním učiněným u ředitelky školy,
která toto rozhodnutí vydala.

Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech
účastníků řízení a jeho kopii obdržíte na 1. společné zahajovací schůzce.

Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě bude zasláno poštou na
doručenku.

V Netolicích 31.5.2016                                  Věra Raušerová,řed.školyVážení rodiče,

zveme Vás na 1.společnou zahajovací schůzku, která se bude konat 28.6. od 15,00 hod. v mateřské škole. Na programu společného setkání  budou
informace o organizaci provozu školy, obsahu ŠVP, školném, stravném, způsobu a průběhu adaptačního procesu a další informace nezbytné pro zahájení docházky Vašeho dítěte a zároveň Vám budou předána písemná rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ. Schůzka je určena Vám, rodičům. Zajistěte si, prosím, na tuto dobu péči o Vaše děti, abychom měli prostor pro společnou diskusi.Pokud se z vážných důvodů nebudete moci zúčastnit, kontaktujte, prosím, ředitelku školy na tel. č. 728 550 031.

 —————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100