Výsledky zápisu dětí pro školní rok 2017/2018

31.05.2017 14:53

Ředitelka Mateřské školy Netolice, Tyršova 523, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2 písm.b) a § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Netolice, Tyršova 523, od 1.9.2017 :

Na uvolněných 34 míst bylo přijato těchto 22 uchazečů.

Seznam uchazečů :

uchazeč : výsledek řízení:

D-1/2017 přijat

D-2/2017 přijat

D-3/2017 přijat

D-4/2017 nepřijat

D-5/2017 přijat

D-6/2017 přijat

D-7/2017 přijat

D-8/2017 přijat

D-9/2017 přijat

D-10/2017 přijat

D-11/2017 přijat

D-12/2017 přijat

D-13/2017 přijat

D-14/2017 přijat

D-15/2017 přijat

D-16/2017 přijat

D-17/2017 přijat

D-18/2017 přijat

D-19/2017 přijat

D-20/2017 přijat

D-21/2017 přijat

D-22/2017 přijat

D-23/2017 přijat

Toto oznámení je vyvěšeno na přístupném místě v budově mateřské školy a na webových stránkách školy dne 1.6.2017. Následujícím dnem začíná běžet lhůta na odvolání . Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 

Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení a jeho kopii obdržíte na 1. společné zahajovací schůzce.

Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě bude zasláno poštou na doručenku.

V Netolicích 31.5.2017      Věra Raušerová,řed.školy

Vážení rodiče,

zveme Vás na 1.společnou zahajovací schůzku, která se bude konat 14.6. od 15,00 hod. v mateřské škole. Na programu společného setkání budou informace o organizaci provozu školy, obsahu ŠVP, školném, stravném, způsobu a průběhu adaptačního procesu a další informace nezbytné pro zahájení docházky Vašeho dítěte a zároveň Vám budou předána písemná rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ. Schůzka je určena Vám, rodičům. Zajistěte si, prosím, na tuto dobu péči o Vaše děti, abychom měli prostor pro společnou diskusi.

Pokud se z vážných důvodů nebudete moci zúčastnit, kontaktujte, prosím, ředitelku školy na tel. č. 728 550 031.

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100