Zápis dětí do MŠ Netolice

13.04.2016 18:56

Přijímání žádostí o přijetí dětí do Mateřské školy Netolice na školní rok 2016/2017 se uskuteční 3. a 4.5.2016 od 8,30 do 12,00 hod. v budově MŠ.

Žádosti o přijetí i evidenční list dítěte si vyzvedněte v mateřské škole a řádně vyplněné a  potvrzené odevzdáte u zápisu.

 

Pokyny k průběhu zápisu :
 

Zápis do MŠ probíhá ve správním řízení !!

  1.  K zápisu se dostaví rodič (zákonný zástupce) s dítětem. Děti, které nebyly v loňském školním roce přijaty, musí být zapsány znovu.
  2. K ověření jména a datumu narození je nutné předložit rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny, k ověření trvalého bydliště rodičů občanský průkaz
  3. Veškeré potřebné formuláře k vyplnění obdržíte buď předem v mateřské škole, nebo přímo u zápisu :

    - vyplníte žádost o přijetí dítěte do MŠ

    - Evidenční list dítěte s potvrzením od dětského lékaře o zdravotním stavu a pravidelném očkování dítěte pak odevzdáte nejpozději     do 20.5.2016. Bez tohoto potvrzení nemůže ředitelka vydat závazné rozhodnutí o přijetí dítěte (zákon 258/2000 Sb.§50). Oba     tiskopisy musí být řádně vyplněny a podepsány oběma rodiči ( nový OZ § 876), jinak nemohou být zaevidovány !

    Na přihlášky podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

    4. Rodiče obdrží osobní kód dítěte, pod kterým bude vedena jejich žádost. Seznam přijatých a nepřijatých dětí (zveřejněny budou     pouze tyto přidělené osobní kódy) bude na nástěnce mateřské školy a na www mateřské školy od 1.6.2016.

    5. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte bude předáno do vlastních rukou rodičům (zákonným zástupcům) dětí v týdnu od     1.6.-5.6.2016 od 10,00 do 12,00 hodin v ředitelně MŠ.

 

Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy Netolice:

 

1. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky(§34,odst.4 zákona č.561/2004Sb.-školský zákon-v planém znění)

2. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti, které dovrší věk 3 let do 31.8.2016 s trvalým bydlištěm v Netolicích

3. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti, které dovrší věk 3 let do 31.12.2016 s trvalým bydlištěm v Netolicích

4. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti, které dovrší věk 3 let do 31.8.2016 a nemají trvalé bydliště v Netolicích

5. Není-li MŠ naplněna dle výše uvedených kritérií, jsou výjimečně přijímány i děti s trvalým bydlištěm v Netolicích, které k 31.12.2016 nedosáhly věku 3 let a jsou schopné plnit cíle předškolního vzdělávání.

 

Upřednostnění dětí s trvalým pobytem se týká též cizinců, kteří mají nahlášeno místo pobytu v Netolicích.

 

V souladu s § 34 odst.5 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon) v platném znění, a §50 zák.č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, mohou být do mateřské školy přijaty pouze děti, které jsou řádně očkovány a v evidenčním listu tuto skutečnost potvrdí dětský lékař.

 

Způsob hodnocení nastavených kritérií :

 

Nejprve jsou přijímány děti splňující první kritérium, dle počtu volných míst děti splňující následující druhé kritérium a tak dále sestupně, pokud není naplněna kapacita školy.

 

Tento předpis vstupuje v platnost dne 1.dubna 2016

 

 

V Netolicích 30. března 2016                                                     Věra Raušerová

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100