Zápis do mateřské školy 2017

10.03.2017 11:40

 

Oznamujeme všem rodičům, že přijímání žádostí o přijetí dětí do Mateřské školy Netolice na školní rok 2017/2018 se uskuteční 3.5. 2017 od 8,30 do 14,00 hod. v budově MŠ. Tiskopisy –„Žádost o přijetí dítěte„ i „Evidenční list dítěte“ najdete na našich webových stránkách. Řádně vyplněné, podepsané oběma zákonnými zástupci a  potvrzené dětským lékařem je přineste s sebou k zápisu ). Dále budete potřebovat  svůj OP, rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte!!

 V případě, že se v tomto termínu nemůžete zápisu zúčastnit, lze dohodnout s ředitelkou MŠ ( tel.728 550 031) i jiný termín, nejpozději však do 20.5.2017.

Přihlášky podané po tomto termínu, nebudou evidovány.

K zápisu se dostaví rodič (zákonný zástupce) i s dítětem. Děti, které nebyly v loňském roce přijaty, musí být zapsány znovu!

Bližší informace přímo v MŠ.

 

Formuláře ke stažení:

zadost-o-prijeti-ditete 2017.docx (14519)

Evidencni list ditete MS Netolice.docx (13970)

 

Pokyny k průběhu zápisu :

Zápis do MŠ probíhá ve správním řízení !!

1. K zápisu se dostaví rodič (zákonný zástupce) s  dítětem. Děti, které nebyly v loňském školním roce přijaty, musí být zapsány znovu.

2. K ověření jména a data narození je nutné předložit rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny, k ověření trvalého bydliště rodičů občanský     průkaz 

3. Veškeré potřebné formuláře k vyplnění najdete buď na našich webových stránkách, nebo obdržíte u zápisu :  

- vyplníte žádost o přijetí dítěte do MŠ

  - Evidenční list dítěte s potvrzením od dětského lékaře o zdravotním stavu a pravidelném očkování dítěte pak odevzdáte nejpozději do 20.5.2017. Bez tohoto potvrzení nemůže ředitelka vydat závazné rozhodnutí o přijetí dítěte (zákon 258/2000 Sb.§50).  Oba tiskopisy musí být řádně vyplněny a podepsány oběma rodiči ( nový OZ § 876), jinak nemohou být zaevidovány!

  Na přihlášky, podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

 4. Rodiče obdrží osobní kód dítěte, pod kterým bude vedena jejich žádost. Seznam přijatých a nepřijatých dětí (zveřejněny budou pouze tyto        přidělené osobní kódy) bude na nástěnce mateřské školy a na www mateřské školy od 1.6.2017. 

  5. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte bude předáno do vlastních rukou rodičům  (zákonným zástupcům) dětí v týdnu od 1.6.-5.6.2017   od 10,00 do 12,00 hodin v ředitelně MŠ.

 

Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy Netolice   

 

1. K předškolnímu vzdělávání jsou od 1.září 2017 přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělání povinné ( děti, které k 31.8.2017 dovrší věku 5 let a děti s odkladem školní docházky) s místem trvalého pobytu v Netolicích                                                                              

2. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti, které dovrší věk 4 let do 31.8.2017  s trvalým bydlištěm v Netolicích

3. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti, které dovrší věk 3 let do 31.8.2017  s trvalým bydlištěm v Netolicích

4. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti, které dovrší věk 3 let do 31.8.2017  a nemají  trvalé bydliště v Netolicích

5. Není-li MŠ naplněna dle výše uvedených kritérií, jsou výjimečně přijímány i děti s trvalým bydlištěm v Netolicích, které k 31.12.2017 nedosáhly věku 3 let a jsou schopné plnit cíle předškolního vzdělávání.

 

Upřednostnění dětí s trvalým pobytem se týká též cizinců, kteří mají nahlášeno místo pobytu v Netolicích.

V souladu s § 34 odst.5 zákona č. 561/2004 Sb./školský zákon/ v platném znění, a §50 zák.č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, mohou být do mateřské školy přijaty pouze děti, které jsou řádně očkovány a v evidenčním listu tuto skutečnost potvrdí dětský lékař ( s výjimkou dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné)

 

Způsob hodnocení nastavených kritérií :

Nejprve jsou přijímány děti splňující první kritérium, dle počtu volných míst děti splňující následující druhé kritérium a tak dále sestupně, pokud není naplněna kapacita školy.

Tento předpis vstupuje v platnost dne 1.dubna 2017

 

V Netolicích 30. března 2017                             Věra Raušerová

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100